A kreativkezimunka.hu magazin és webshop birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásai szerint kezeli.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-127948/2017.

Megrendeléskor a Megrendelő hozzájárul a számlázás és szállítás lebonyolítása érdekében szükséges személyes adatok közléséhez, melyeket a www.kreativkezimunka.hu tulajdonosai és üzemeltetői bizalmas adatként kezelnek, és csak a rendelés lebonyolítása, illetve reklamációkezelés, törzsvásárlói statisztika-készítéshez használnak fel.
A személyes adatokat 3. személynek nem adják ki, hacsak a törvény másként nem rendelkezik.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Az adatok valódiságáért az adatközlő felel. Egy megadott e-mail címen történő belépéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, míg a felhasználó ezt írásban le nem tiltja. A beérkezett törlési kérelem után 3 munkanapon belül töröljük a felhasználó adatait.

A felhasználók személyes adatainak tárolásában és kezelésében 3. fél nem vesz részt.

A honlap nyilvános felületére feltöltött személyes adatok és képek (pl. fórum és galéria) 3. fél általi bármilyen felhasználásáért a honlap üzemeltetője és tulajdonosa nem vállal felelősséget.
A honlap nyilvános felületein a felhasználó által megadott személyes adatok és képek közzététele a felhasználó személyes döntése.

FOGALMAK
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználó hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A felhasználó tiltakozása személyes adatainak kezelése ellen: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.